Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s strankami in so priloga ali sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe s strankami delavnice za tahografe Taho center d.o.o. (v nadaljevanju: delavnice) razen, če je v pogodbi oz. ponudbi drugače določeno.

Na omenjene pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba ali pogodba, ki jo bo delavnica posredovala stranki. Splošni pogoji poslovanja delavnice so javno objavljeni na spletnih straneh podjetja: www.tahocenter.si ter v poslovnih prostorih delavnice.

2. POSLOVNI PROSTORI

Delavnica za tahografe Taho center d.o.o. posluje kot kontrolni organ tipa C, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 ter v skladu z zakonodajo, ki ureja področje dela delavnice za tahografe (Uradni list RS, št. 24/2019).

Delavnica izvaja kontrolo analognih in digitalnih tahografov ter omejilnikov hitrosti. Podjetje Taho center d.o.o. je registrirano za vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Matična številka: 9173323000;
Davčna številka: 69475440;
ID za DDV: SI69475440

Sedež podjetja:
Kidričeva ulica 25, SI-3000 Celje;

Delavnica za tahografe:
PE Celje, Gaji 44, SI-3000 Celje

Registrirane dejavnosti podjetja:
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

3. OBSEG DEJAVNOSTI

Delavnica izvaja naslednje dejavnosti:

1. Kontrola analognih tahografov;
2. Kontrola digitalnih tahografov;
3. Kontrola pametnih tahografov;
4. Kontrola omejilnikov hitrosti;
5. Kopiranje, obdelava in arhiviranje digitalnih podatkov iz kartice voznika ter iz vseh odobrenih tipov digitalnih in pametnih tahografov;

Vse storitve se izvajajo v prostorih delavnice. Določene storitve (točka 5) se izvajajo tudi na terenu.

4. DELOVNI ČAS

Delavnica posluje od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:00. Po dogovoru s stranko se delo lahko izvaja tudi izven delovnega časa. Delo na terenu (točka 5) se opravlja po predhodnem dogovoru s stranko.

5. NAROČANJE STORITEV

Naročila se sprejemajo pisno po pošti, elektronski pošti, telefonu ali osebno v delavnici.

Kontakti za sprejem naročila:
Delavnica za tahografe
PE Celje, Gaji 44, SI-3000 Celje

t: 080 TAHO (080 82 46)
m: +386 51 415 276
e: info@tahocenter.si

Naročnik lahko izvede naročilo na naslednji način:
– Pošlje naročilnico (naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in obsegu naročene storitve),
– sklene pisno pogodbo (definira se obseg in vrsta dela ter drugi posebni pogoji),
– osebno, preko elektronske pošte ali telefona naroči storitev.

Pred začetkom izvedbe storitve naročnik in izvajalec storitve določita medsebojne pravice in obveznosti. Tehnik v delavnici je odgovoren za pripravo dokumentacije, izvedbo storitve in pravočasno oddajo.

6. PONUDBE

Ponudbe se izstavljajo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Po preteku ponudbe se lahko veljavnost ponudbe na željo stranke podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

7. SISTEM KAKOVOSTI

Osnovo sistema kakovosti v delavnici predstavlja Poslovnik kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Poslovnik kakovosti ureja politiko in cilje kakovosti, odgovornosti in pooblastila v delavnici. Delavnica razpolaga z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog. Osebje delavnice, ki je odgovorno za kontrolo, ima primerno kvalifikacijo, se strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi s kontrolami, ki jih izvaja. Osebje je usposobljeno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebje delavnice ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje.

8. CENE STORITEV

Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev na dan podpisa pogodbe. Zadnji veljaven cenik storitev je na vpogled v prostorih delavnice. Za določeno konkretno povpraševanje velja cena storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi oz. v sprejeti ponudbi s strani naročnika storitve.

9. ROK STORITVE

Rok za izvedbo kontrole tahografa se dogovori sporazumno ali v okviru pogodbe. V primeru, da nastane zamuda zaradi kakršnega koli razloga, je naročnik o tem obveščen. Terminski plan za izvedbo storitve kopiranja digitalnih podatkov na terenu se izdela na podlagi prejetih informacij in trenutnih danih pogojev. Rok izvedbe se dogovori sporazumno ali v okviru pogodbe.

10. PLAČILNI POGOJI

Stranka prejme račun po opravljeni storitvi. Stranka plača storitev po izstavitvi računa ali s predplačilom.
Naročnik plača storitev z gotovino ali na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa, z rokom plačila 8 dni od izstavitve računa razen, če je v pogodbi določeno drugače.
Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa. Po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.
V primeru zamude pri plačilu se kupcu zaračuna zakonsko določene zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebje delavnice zbira in evidentira samo tiste podatke o naročniku, ki jih potrebuje za svoje strokovno delo. Na ta način mora zbrane osebne podatke uporabljati samo v skladu z namenom, s katerim so bili zbrani.
Osebje delavnice mora naročniku omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je nastala ali nastaja v zvezi z njim. Pri tem ne sme biti ogrožena tajnost podatkov drugih uporabnikov. Strokovne ugotovitve ali rezultati, ki izhajajo iz dela osebja delavnice, so lahko poznani le osebju, ki storitev izvajajo, ter naročniku storitev.
Osebje delavnice ne sme posredovati ali dati na vpogled naročnikovih podatkov ali dokumentacijo tretji osebi brez dovoljenja naročnika.
Osebje delavnice tudi ne razpravlja o postopkih, strokovnih ugotovitvah ali rezultatih s tretjimi osebami, razen če to zahteva sam postopek in je naročnik o tem predhodno seznanjen.
Kadar zakon zahteva od kontrolnega organa, da izda zaupno informacijo, ali kadar je kontrolni organ za to pooblaščen s pogodbo, mora biti naročnik oziroma prizadeti posameznik obveščen o posredovani informaciji, razen kadar zakon to prepoveduje.

12. GARANCIJA

Merilni rezultati izkazujejo stanje tahografa in omejilnika hitrosti v trenutku kontrole in ne zajemajo njegove dolgoročne stabilnosti.

13. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Delavnica si pridružuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb delavnice.

14. PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev izvajalca predložiti v roku 8 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Ustne pritožbe in prizive se sprejemajo samo v prostorih delavnice. Delavnica se zaveže pritožbe ali prizive rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvesti naročnika. V primeru priziva na odločitev delavnice mora naročnik podati pisno pritožbo.

Velja od 10. 3. 2020

Splošne pogoje poslovanja si lahko shranite in ogledate tudi v PDF obliki.

Taho Center d.o.o.

Sedež podjetja
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Delavnica za tahografe
Gaji 44, Trnovlje
SI-3000 Celje

Koordinate
46°14'35.6"N 15°18'07.5"E
46.243218, 15.302074

080 TAHO  (080 8246)

Osnovni podatki
Davčna št. 69475440
ID za DDV: SI 69475440
Matična št. 9173323000
Bančni račun IBAN
SI56 3300 0001 1725 157
Addiko Bank d. d.,
SWIFT/BIC HAABSI22

Vaše povpraševanje