Pogosta vprašanja in odgovori

Vse o tahografih

Na tej strani najdete koristne nasvete in odgovore na vaša najpogostejša vprašanja.
Če odgovora ne najdete, nas pokličite ali nam pišite.

Splošna vprašanja in odgovori

Kaj je digitalni tahograf?

Digitalni tahograf je nadzorna naprava za cestni transport. Digitalni tahograf sestoji iz enote v vozilu (Vehicle Unit, v nadaljevanju VU), ki vključuje tiskalnik, dve reži za kartice in zaslon. Prek zavarovanega senzorja je povezana na menjalnik. VU enota predstavlja možgane sistema. Ta enota je sposobna v masovnem pomnilniku 12 mesecev vzdrževati podatke o voznikih in obdobjih njihove vožnje ter obveznostih. Poleg tega ta enota med drugim vzdržuje tudi podatke, vezane na napake, poskuse poseganja v sistem, prekomerno hitrost, podrobnosti o kalibriranju ter čas dostopa do podatkov, na primer s strani policije. Digitalni tahograf deluje s pametnimi karticami. Vozniki, podjetja (operaterji), preizkuševališča (delavnice za tahografe) in uslužbenci nadzornih organov (na primer policija) imajo vsak svoje kartice glede na svoje specifične potrebe. Te kartice jim omogočajo uporabo in/ali dajejo dostop do podatkov v VU.

Od kdaj je uporaba digitalnega tahografa obvezna?

Nove roke sta dne 6. decembra 2005 sprejela Svet EU in Evropski parlament v okviru tekočega zakonodajnega postopka za Uredbo (EES) št.3820/85. Roki so v veljavo stopili 20 dni po objavi te Uredbe. Uredba ES št. 561/2006 je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 11. aprila 2006 in digitalni tahograf postane obvezen od dne 1. maja 2006.

Od kdaj morajo biti vozila opremljena z digitalnimi tahografi?

Po sprejetju novih rokov (od 1. maja 2006) morajo biti vsa vozila, za katere se vloži zahtevek za registracijo, opremljena z digitalnim tahografom.

Ali bo potrebno vsa vozila z analognimi tahografi preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi?

Ne. Z uvedbo digitalnih tahografov ni potrebe po preureditvi obstoječih vozil. Ta Uredba velja samo za tista vozila, za katera se po sprejetju terminskih rokov prvič vlaga zahtevek za registracijo. Vsekakor pa vam v primeru okvare vašega analognega tahografa priporočamo, da se obrnete na nas in preverite, kakšno vrsto tahografa morate vgraditi v vaše vozilo.

Na kakšni zakonski podlagi se uvaja digitalni tahograf?

V Evropski uniji je uporaba digitalnega tahografa obvezna na osnovi Uredbe Sveta (ES) št. 2135/98, ki dopolnjuje Uredbo Sveta (EES) št. 3821/85 in Direktivo Sveta št. 88/599/EES. Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002 uvaja vse tehnične zahteve za digitalni tahograf in tahografske kartice. Za AETR države je bilo v pogajanjih pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo v Ženevi s pogodbenimi strankami dogovorjeno prehodno obdobje. Datum pričetka veljavnosti za države AETR, kot modificirano z uvedbo digitalnega tahografa, je 2010.

Kaj je voznikova kartica?

Voznikova kartica je pametna kartica, katero je potrebno uporabljati ob vsakodnevnem prevzemu vozila, opremljenega z digitalnim tahografom. Shranjuje vse voznikove aktivnosti in ima povprečno kapaciteto pomnilnika 28 delovnih dni.

Kaj je kartica podjetja?

Kartica podjetja je pametna kartica, ki jo transportnemu podjetju izda pristojni organ države članice, v kateri ima podjetje sedež. Kartica podjetja je namenjena za prenos podatkov, shranjenih v masovnem pomnilniku tahografa in za zaklepanje podatkov, ki pripadajo podjetju, s ciljem preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov.

Kaj je kontrolna kartica?

Kontrolna kartica je pametna kartica, ki se izda nadzornemu uradniku ali nadzornemu organu in daje dostop do vseh podatkov, shranjenih v digitalnem tahografu. Omogoča tudi prenos podatkov.

Kaj je kartica preizkuševališča?

Kartica preizkuševališča je pametna kartica, ki se v osnovi izdaja pooblaščenim delavnicam za tahografe in/ali njihovim tehnikom za vgradnjo, aktiviranje, kalibriranje, kontrolo in prenos digitalnih tahografov. Kartica preizkuševališča je edina kartica, ki se izda z varnostno PIN kodo.

Kako se bodo kontrole na cestah izvajale v prihodnosti?

Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nadzorni organi na cestah izvajali tako kontrole vozil, ki so opremljeni z analognimi tahografi kot tudi kontrole vozil, ki so opremljeni z digitalnimi tahografi. Dejstvo, da digitalni tahograf zapisuje podatke na daljše časovno obdobje (povprečje 28 dni za kartico voznika in 365 dni za enoto v vozilu – VU) ne spremeni pravil izvrševanja.

Ali bodo v prihodnosti obstajali samo digitalni tahografi?

Z nastopom veljavnosti Uredbe (ES) št. 2135/98 se vsa novo registrirana vozila opremlja samo z digitalnimi tahografi. Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nekaj let podjetja delovala z mešanimi voznimi parki, torej tako z analognimi kot z digitalnimi tahografi. V AETR državah se je analogne tahografe v vozila lahko vgrajevalo do leta 2010.

Koliko stane digitalni tahograf?

Za informacije glede cene digitalnega tahografa in ostalih značilnosti opreme za zapisovanje se obrnite na našo tehnično službo (080 82 46 ali info@tahocenter.si).

Ali se podatke masovnega pomnilnika enote v vozilu (VU) lahko prenese?

Da. Z uporabo vmesnika za prenos se lahko podatke masovnega pomnilnika prenese na zunanji medij za shranjevanje podatkov. Za dostop je potrebna kartica podjetja, kartica preizkuševališča ali kontrolna kartica. Voznikova kartica ne daje dostopa za prenos podatkov.

Ali lahko vsakdo dostopa do podatkov, shranjenih v digitalnem tahografu?

Dostop do masovnega pomnilnika enote v vozilu (VU) je možen samo z uporabo veljavne tahografske pametne kartice. Pravice za dostop so za imetnike različnih kartic različne. Če do pomnilnika enote v vozilu (VU) dostopa oseba brez kartice, so podatki na voljo samo prek izpiskov ali zaslona, vendar bodo v tem primeru imena in številke kartic skrite.

Ali bo potrebno EU zakonodajo prenesti v nacionalne zakonodaje?

Od pristojnih organov v državah se zahteva, da sprejmejo ustrezne odločitve, z namenom ustvarjanja potrebne infrastrukture za implementacijo digitalnega tahografa. Sicer pa je splošno načelo, da je prepovedano pretvoriti ES Uredbe v nacionalne zakonodaje, saj se neposredno uporabljajo ES Uredbe.

Ali v Evropi lahko obstajajo razlike v implementaciji?

Da. ES Uredbe opredeljujejo natančno funkcijo opreme. Vendar pa so pogoji za potrebno infrastrukturo podani kot ogrodje. Nacionalna zakonodaja bo tista, ki bo potem bolj specifično urejala infrastrukturo. Zaradi tega je verjetno, da bo med državami članicami nekaj razlik.

Katera pravila veljajo v AETR državah?

V AETR državah veljajo AETR pravila. Od dne 16. junija 2010 naprej se za AETR države zahteva prehod na digitalne tahografe za vsa novo registrirana vozila.

Kaj digitalni tahograf zapisuje?

Digitalni tahograf zapisuje aktivnosti voznikov, hitrost, razdalje, identifikacijske podatke o vozilu in o vgrajenem tahografu, podatke o kalibriranju, kot tudi kršitve in poskuse manipulacije sistema tahografa.

Vprašanja in odgovori ZA VOZNIKE

Kaj se zgodi, ko je podatkovni pomnilnik voznikove kartice ali masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) poln?

Ob povprečni uporabi se na voznikovo kartico shrani zadnjih 28 delovnih dni, v masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) pa zadnjih 365 dni. Masovni pomnilnik izvaja tekoči sistem, v katerem se zadnji podatki samodejno prepišejo prek najstarejših shranjenih podatkov. Najstarejši podatki se izgubijo, če se jih ne prenese ali varnostno kopira na kak drugi medij za shranjevanje podatkov.

Kdo lahko zaprosi za voznikovo kartico?

Za voznikovo kartico lahko zaprosil vsakdo, ki ima veljavno vozniško dovoljenje vsaj kategorije B. K vlogi je potrebno priložiti kakovostno fotokopijo vozniškega dovoljenja, dokazilo o bivališču v Republiki Sloveniji (fotokopijo osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista), barvno fotografijo s prosilčevo trenutno podobo ter potrdilo o plačilu zneska za izdajo kartice (ali pa se plačilo izvede na blagajni).

Kako dobim svojo voznikovo kartico?

Voznikovo kartico izda ustrezen nacionalni organ za izdajanje kartic v državah članicah EU. V Sloveniji je to podjetje Cetis d.d. (www.cetis.si). Vlogo za izdajo kartice najdete TUKAJ [povezava].

Koliko časa je veljavna voznikova kartica?

Voznikova kartica velja pet let.

Ali imam lahko več kot eno voznikovo kartico?

Ne. Voznikova kartica je osebna in unikatna. Prepovedano je imeti več kot eno veljavno voznikovo kartico. Za novo lahko zaprosite le v primeru zamenjave (sprememba podatkov) ali nadomestitve. V primeru izgube ali tatvine kartice je novi vlogi treba priložiti kopijo uradnega preklica kartice v Uradnem listu RS in/ali policijski zapisnik. Rok veljavnosti kartice, ki je izdana v zameno za izgubljeno ali ukradeno kartico ali kartico, ki ni delovala pravilno, je enak, kot je bila veljavnost kartice, ki je bila zamenjana, razen če je prišlo do zamenjave kartice manj kot tri mesece pred potekom njene veljavnosti; v tem primeru je veljavnost zamenjane kartice 5 let oz. za čas trajanja delovnega dovoljenja. Če kartica ne deluje, jo je treba vrniti, znesek plačila pa se v primeru upravičene reklamacije povrne. Cena vsake nadaljnje kartice je enaka ceni prve.

Kaj se zgodi, če je moja voznikova kartica pokvarjena, se izgubi ali je ukradena?

Voznik mora zaprositi za nadomestno kartico v roku 7 koledarskih dni od okvare, izgube ali kraje voznikove kartice. Organ za izdajanje kartic mora izdati nadomestno kartico v roku 5 delovnih dni od prejema veljavne vloge za izdajo nadomestne kartice. V vmesnem času mora voznik natisniti podatke o časih svoje vožnje in časih počitka, ki se zapisujejo v enoto v vozilu (VU), in sicer pred začetkom in ob koncu potovanja ter na te izpiske dopisati svoje osebne podatke ter izpiske podpisati. Prepovedano je (razen v nekaterih omejenih okoliščinah), da voznik nadaljuje vožnjo več kot 15 koledarskih dni brez veljavne voznikove kartice.

Ali nadzorni organi lahko ugotovijo, če vozim z neveljavno voznikovo kartico?

Da. Pristojni organi za izdajanje kartic vodijo evidence o izdanih, veljavnih in neveljavnih karticah ter izmenjujejo podatke prek TACHOnet povezave. Če uporabljate kartico, ki je evidentirana kot pokvarjena, izgubljena ali ukradena, vas bodo odkrili.

Kaj se zgodi, ko je podatkovni pomnilnik voznikove kartice poln ali ko je masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) poln?

Ob povprečni uporabi se na voznikovo kartico shrani zadnjih 28 delovnih dni, v masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) pa se shrani zadnjih 365 dni. Masovni pomnilnik izvaja tekoči sistem, v katerem se zadnji podatki samodejno pišejo prek najstarejših shranjenih podatkov. Najstarejši podatki se izgubijo, če se jih ne prenese ali varnostno kopira na kak drug medij za shranjevanje podatkov.

Ali lahko prikažem, natisnem ali prenesem informacije, shranjene na voznikovi kartici?

Da. Podatke se lahko prikaže na tahografskem zaslonu, natisne s pomočjo enote v vozilu (VU) ali prek čitalnika kartic z uporabo tiskalnika, povezanega na prenosni računalnik ter se jih prenese prek VU ali prek kake druge za to namenjene opreme. Seznam opreme lahko najdete TUKAJ.

Katere dokumente moram predložiti v primeru kontrole na cestah?

A – Pri vožnji in uporabi analognega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z analognim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z digitalnim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: – tahografske vložke za tekoči dan ter zadnjih 28 dni; – voznikovo kartico, v kolikor jo ima. B – Pri vožnji in uporabi digitalnega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z digitalnim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: – svojo osebno voznikovo kartico; – tahografske vložke, ki ustrezajo obdobju, v katerem je vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom; V kolikor voznik v predhodnem 28 dnevnem obdobju ni vozil vozila, opremljenga s tahografom, mora predložiti tudi potrdilo o dejavnosti (odsotnosti). Potrdilo lahko najdete TUKAJ.

Kdaj mora voznik natisniti podatke?

Kot voznik morate shraniti in arhivirati podatke iz voznikove kartice in iz VU, ki so na voljo na papirnatem disku (ali na kakem drugem sredstvu) v primeru motenj v delovanju tahografa ali voznikove kartice. V primeru, da voznik vozi brez voznikove kartice, ker jo je izgubil, ker mu je bila ukradena ali ker le-ta ne deluje pravilno, mora voznik pred začetkom in ob koncu potovanja narediti izpisek in ga podpisati. Vsi ti dokumenti morajo biti pripravljeni za predložitev kateremukoli nadzornemu organu v primeru kontrole na cesti (28 dni) ali kontrole v podjetju (2 leti).

Koliko stane voznikova kartica?

Cene določajo nacionalni organi za izdajanje kartic. V Sloveniji je cena izdelave voznikove kartice 43,67€ + DDV.

Kako se bodo kontrole na cestah izvajale v prihodnosti?

Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nadzorni organi na cestah izvajali tako kontrole vozil, ki so opremljeni z analognimi tahografi kot tudi kontrole vozil, ki so opremljeni z digitalnimi tahografi. Dejstvo, da digitalni tahograf zapisuje podatke na daljše časovno obdobje (povprečje 28 delovnih dni za kartico voznika in 365 dni za enoto v vozilu – VU) ne spremeni pravil izvrševanja.

Ali voznikova kartica nadomešča vozniško dovoljenje?

Ne. Vozniško dovoljenje in voznikova kartica sta dva ločena dokumenta, katera mora v primeru kontrole voznik na zahtevo v vsakem trenutku predložiti.

Komu je kartica voznika namenjena?

Namenjena je profesionalnim voznikom z vozniškim dovoljenjem vsaj B kategorije in običajnim bivališčem v kateri od držav članic EU (zanjo lahko zaprosijo vozniki z običajnim prebivališčem v Sloveniji). Kartica identificira voznika in zagotavlja, da podatki o opravljeni vožnji, ki se beležijo na enoti, ustrezajo identiteti voznika ter beleži sleherno aktivnost voznika.

Vprašanja in odgovori ZA TRANSPORTNA PODJETJA

Kako dokažem svojemu nadrejenemu, da sem se moral ustaviti zaradi kontrole na cesti?

Če nadzorni uradnik vstavi svojo kartico v enoto v vozilu (VU), se kontrola na cesti zapiše v masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) ter na voznikovo kartico; pri tem se zapišeta datum in čas kontrole.

Kdo dobi kartico podjetja?

Namenjena je lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo. Identificira podjetje in omogoča le-temu dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov s ciljem preprečitve dostopa do njih nepooblaščenim osebam. Kartica podjetja velja 5 let. Na njej je navedena skrajšana firma in podatki pooblaščene osebe. Vlogi za izdajo je potrebno priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če gre za pravno osebo ter potrdilo o plačilu. Samostojni podjetniki morajo priložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije ter podatke o pooblaščeni osebi, kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe in potrdilo o plačilu. Kartica ne vsebuje fotografije. Vlogo za izdajo kartice podjetja najdete TUKAJ.

Ali podjetje lahko dobi več kot eno kartico podjetja?

Da. Podjetje lahko zaprosi za več kot eno kartico podjetja, v skladu s postopki in pogoji, ki jih v posamezni državi sprejmejo za izdajanje kartic pristojni nacionalni organi.

Ali moram vgraditi digitalne tahografe v vsa vozila, ki so do sedaj opremljena z analognimi tahografi?

Ne. Ni nobene obveznosti za preureditev obstoječih vozil z digitalnimi tahografi. Samo tista vozila, katera se po uveljavitvi terminskega roka 1. maj 2006 prvič registrira, je potrebno opremiti z digitalnim tahografom.

Ali je potrebno enoto v vozilu (VU) redno kontrolirati?

Da. Digitalne tahografe je potrebno kontrolirati najmanj na vsaki dve leti; kontrole mora izvajati pooblaščena delavnica za tahografe.

Ali je potrebno arhivirati podatke iz digitalnega tahografa?

Da. Podjetja morajo hraniti kopije podatkov iz kartice voznika ter podatke iz enote v vozilu (VU) najmanj dve leti po nastanku, v skladu z zakonodajo (Uradni list RS, št. 25/2006).

Vprašanja in odgovori ZA NADZORNE ORGANE

Kaj digitalni tahograf zapisuje?

Digitalni tahograf zapisuje aktivnosti voznikov, hitrost, razdalje, identifikacijske podatke o vozilu in o vgrajenem tahografu, podatke o kalibriranju, kot tudi kršitve in poskuse manipulacije s sistemom.

Kako se bodo kontrole na cestah izvajale v prihodnosti?

Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nadzorni organi na cestah izvajali tako kontrole vozil, ki so opremljeni z analognimi tahografi kot tudi kontrole vozil, ki so opremljeni z digitalnimi tahografi. Dejstvo, da digitalni tahograf zapisuje podatke na daljše časovno obdobje (povprečje 28 dni za kartico voznika in 365 dni za enoto v vozilu – VU) ne spremeni pravil izvrševanja. Podatki so dostopni prek zaslona, prek izpiskov ali pa se podatke prenese.

Katere dokumente mora predložiti voznik v primeru kontrole na cestah?

A – Pri vožnji in uporabi analognega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z analognim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z digitalnim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: – tahografske vložke za tekoči dan ter zadnjih 28 dni; – voznikovo kartico, v kolikor jo ima. B – Pri vožnji in uporabi digitalnega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z digitalnim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: – svojo osebno voznikovo kartico; – tahografske vložke, ki ustrezajo obdobju, v katerem je vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom; V kolikor voznik v predhodnem 28 dnevnem obdobju ni vozil vozila, opremljenga s tahografom, mora predložiti tudi potrdilo o dejavnosti (odsotnosti). Potrdilo lahko najdete TUKAJ.

Ali se lahko vse digitalne tahografe kontrolira s kontrolno kartico?

Da. Vse kartice morajo delovati v vseh enotah v vozilih (VU), kjerkoli v Evropski uniji in AETR državah. Kontrolna kartica daje dostop do vseh podatkov, ki so shranjeni v enoti v vozilu (VU), brez omejitev. Daje tudi dostop za prenos podatkov.

Vprašanja in odgovori ZA DELAVNICE ZA TAHOGRAFE

Kdo dobi kartico preizkuševališča?

Samo pooblaščene delavnice za tahografe lahko zaprosijo za kartico preizkuševališča.

Ali lahko delavnica za tahografe dobi več kot eno kartico?

Da. V delavnici za tahografe se vsakemu tehniku, ki je pristojen za digitalne tahografe, lahko izda kartico preizkuševališča, v kolikor je ustrezno šolan.

Kako dobim kartico preizkuševališča?

Samo pooblaščene delavnice za tahografe lahko zaprosijo za kartico preizkuševališča. Postopek in zahteve za pridobitev določijo za to pristojni nacionalni organi posamezne države.

Kateri podatki se shranjujejo na kartici preizkuševališča?

Shranjujejo se predvsem podrobnosti o lastniku kartice in podatki, vezani na zadnjih 88 kalibriranj, izvedenih s to kartico preizkuševališča.

Kaj digitalni tahograf zapisuje?

Digitalni tahograf zapisuje aktivnosti voznikov, hitrost, razdalje, identifikacijske podatke o vozilu in o vgrajenem tahografu, podatke o kalibriranju, kot tudi kršitve in poskuse manipulacije s sistemom.

Kaj se zgodi, ko je moja kartica preizkuševališča polna?

Masovni pomnilnik izvaja tekoči sistem, v katerem se zadnji podatki samodejno pišejo prek najstarejših shranjenih podatkov. Na kartici preizkuševališča so shranjeni podatki iz zadnjih 88 kalibriranj.

Ali trenutna pooblaščenost delavnice za analogne tahografe pokriva tudi delo z digitalnimi tahografi?

Ne. Uvedba digitalnih tahografov zahteva nove veščine, nova šolanja za tehnike, novo opremo ter tudi nove tehnične in administrativne postopke za delavnice. Vsekakor imajo delavnice, ki so že pooblaščene za analogne tahografe, možnost zaprositi za odobritev za digitalne tahografe.

Kako lahko postanemo pooblaščena delavnica za digitalne tahografe?

Odobritev delavnice za tahografe (preizkuševališča) je postopek, katerega izvajajo pristojni organi države članice. Kriterije za odobritev preizkuševališča v državi ter nacionalne zahteve za odobritev na področju digitalnih tahografov definirajo pristojni nacionalni organi.

Ali se oprema za kontrolo analognih tahografov lahko uporablja za kontrolo digitalnih tahografov?

Ne. Glede na to, da so digitalni tahografi prinesli nove tehnične postopke, je potrebno opremo nadgraditi.

Ali bodo še obstajale obvezne kontrole za digitalne tahografe?

Da. Digitalni tahograf je potrebno kontrolirati najmanj enkrat na vsaki dve leti.

Kaj se zgodi z masovnim pomnilnikom VU, ko se digitalni tahograf zamenja?

Delavnica za tahografe mora prenesti podatke masovnega pomnilnika iz zamenjane enote in jih predati ustreznemu transportnemu podjetju na primernem mediju za shranjevanje podatkov.

Andrej Vodenik s.p.

Sedež podjetja
Kidričeva ulica 25
3000 Celje

Delavnica za tahografe
Gaji 44, Trnovlje
3000 Celje

Vaše povpraševanje